Terug naar de website

Algemene Voorwaarden en vertrouwelijkheidsbeleid

Wettelijke vermeldingen

De vennootschap Rommerswael SPRL (Guido Gezellelaan 15, 1933 Sterrebeek , BE0667.556.275 ) (hierna “de Vennootschap”) stelt onderhavig vertrouwelijkheidsbeleid voor.

e is telefonisch bereikbaar op , via e-mail en via de post naar het adres van het hoofdkantoor. . Vooraleer de Gebruiker een bestelling op de Site plaatst, verklaart hij dat hij kennis genomen heeft van onderhavig Beleid en dit aanvaard heeft.

Bescherming van de persoonsgegevens

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van haar Klanten, meer bepaald hun naam, voornaam, telefoonnumber en e-mail-address.

De Vennootschap gebruikt de persoonsgegevens van haar Gebruikers voor de volgende doeleinden: : antwoord op de contactformulieren.

De gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard.

De gegevens worden verwerkt door de Vennootschap en door haar dienstverstrekkers die als onderaannemers handelen, zoals de hosting provider van de Site.

De Vennootschap waarborgt dat ze alle nodige maatregelen treft om de persoonsgegevens te beschermen, hun integriteit en vertrouwelijkheid te bewaren en inzonderheid te voorkomen dat ze gewijzigd, beschadigd of verspreid worden bij onbevoegde derden.

Rechten van de Gebruiker

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016679 2016679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft de Gebruiker het recht om zijn gegevens in te zien, alsook om hun wijziging, volledige of gedeeltelijke verwijdering of hun overdracht te eisen.

De Gebruiker verklaart dat zijn gegevens geldig en up-to-date zijn.

De Gebruiker kan zich ook verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

Deze schriftelijke verzoeken kunnen tot de Vennootschap gericht worden per mail ( ) of per brief naar het volgende adres: Guido Gezellelaan 15, 1933 Sterrebeek .

De klachten bij niet-naleving van het reglement kunnen tot de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (die vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Persoonsgegevens wordt) gericht worden op het e-mailadres commission@privacycommission.be.

Cookies

De Vennootschap maakt gebruik van cookies op de Site. Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker opgeslagen worden wanneer hij de Site raadpleegt. Ze worden gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker en de doeltreffendheid van de Site te verbeteren. Telkens als de Gebruiker de Site raadpleegt, verschijnt een schermpje waarin hem gevraagd wordt of hij de cookies aanvaardt. De Gebruiker zal geïnformeerd worden over de exacte doeleinden van de gebruikte cookies alsook over de mogelijkheid om de configuratie van zijn browser te wijzigen (door te klikken op de link in het scherm) om de cookies eventueel te weigeren.

Voor meer informatie over de cookies en hoe u ze kunt controleren: https://cookiesandyou.com/